Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA podjęcie uchwały o wdrożeniu programu motywacyjnego dla pracowników

POINT GROUP SA podjęcie uchwały o wdrożeniu programu motywacyjnego dla pracowników

rob484 / 2008-09-26 22:33
Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A.(PMPG) informuje, iż w dniu 23 września 2008 roku podjął uchwałę, w której zatwierdził ramowe założenia oraz decyzję o wdrożeniu programu motywacyjnego skierowanego do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group. Program motywacyjny zostanie wdrożony najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2009 r.

Jest to pierwszy w historii firmy program motywacyjny, który ma celu zwiększenie zaangażowania pracowników oraz wzrost ich odpowiedzialności za Spółkę. Zdaniem Zarządu PMPG podjęcie decyzji o wdrożeniu programu może mieć istotne znaczenie dla rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a przez to przełożyć się na jej sytuację finansową. Działalność biznesowa Grupy Kapitałowej Platformy Mediowej Point Group oparta jest w dużej mierze o wykorzystanie potencjału drzemiącego w posiadanym kapitale ludzkim. Jednocześnie działalność ta prowadzona jest w branży charakteryzującej się dużym popytem podmiotów konkurencyjnych na wykwalifikowanych pracowników. W opinii Zarządu wdrożenie programu motywacyjnego przyczyni się do wzmocnienia więzi pracowników ze spółką oraz dodatkowo zaktywuje ich do realizacji wytyczonych zamierzeń, w tym celów emisyjnych określonych w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji serii E. Jednocześnie Emitent informuje, iż w jego ocenie wdrożenie programu może w pewnym stopniu wpłynąć na wzrost wolumenu obrotów papierów wartościowych Emitenta, które są notowane na rynku regulowanym.

Program skierowany jest do osób świadczących (obecnie i w przyszłości) pracę lub usługi na rzecz PMPG lub spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej, na podstawie zarówno umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o działo, umowy o świadczenie usług, kontraktu menadżerskiego, itp. Polega na comiesięcznym przekazywaniu przez Spółkę wybranym pracownikom środków finansowych z przeznaczeniem na zakup puli akcji Spółki o wartości 10% łącznego wynagrodzenia netto danego pracownika, otrzymywanego w ramach świadczenia pracy czy usług dla spółki Grupy Kapitałowej, przy jednoczesnym zobowiązaniu się tego pracownika do nabycia dodatkowo takiej samej puli akcji ze środków własnych. W rezultacie co miesiąc każdy z uczestniczących w programie pracowników będzie nabywał łącznie pulę akcji Spółki o wartości 20% swojego wynagrodzenia. Program motywacyjny zakłada zakaz zbywania zakupionych w ten sposób akcji przez pracownika w okresie od 12 do 24 miesięcy od daty zakupienia poszczególnych akcji w danym miesiącu. Programem motywacyjnym będą obejmowani pracownicy spółki wskazani przez dyrektorów działów i zaakceptowani przez Zarząd PMPG SA, którzy zobowiążą się do comiesięcznego zakupu takiej liczby akcji Spółki, jaka będzie im przyznawana w ramach programu.
Udział w programie motywacyjnym będzie potwierdzany umową z pracownikiem. Umowa będzie zawierana na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym minimalny okres udziału w programie to 6 miesięcy. W sytuacji rozwiązania umowy o pracę umowa o objęciu programem motywacyjnym będzie wygasała.

Zatwierdzone założenia ramowe programu, zostały przygotowane na potrzeby PMPG SA, w oparciu o analizę programów motywacyjnych spółek notowanych, zarówno na giełdzie w Polsce jak i wybranych koncernów mediowych, notowanych na NASDAQ.

kom espi mra


Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy