Forum Forum inwestycyjneSpółki

PointGroup SA - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w przez IDM SA

PointGroup SA - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w przez IDM SA

rob484 / 2008-07-15 21:35
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 lipca 2008 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie o następującej treści:
Zgodnie z art. 69 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1530), Dom Maklerski IDMSA zawiadamia, iż w wyniku transakcji zawartych dnia 9 lipca 2008 roku, zmianie ulega procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. oraz w kapitale zakładowym spółki Platforma Mediowa Point Group S.A.

Przed zwiększeniem udziałów na rachunkach Domu Maklerskiego IDMSA znajdowało się 1 836 164 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) sztuk akcji spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., co stanowiło 2,00% w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych przysługiwało 1 836 164 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., co stanowiło 2,00% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.
W dniu 9 lipca 2008 r. na rachunkach papierów wartościowych Domu Maklerskiego IDMSA znajdowało się 4 922 109 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięć) sztuk akcji spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., co stanowiło 5,37% w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych przysługiwało 4 922 109 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., co stanowiło 5,37% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Raport bieżący 34/2008

kom espi mra

Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy