Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Skarbiec mFundusz dla aktywnych
Inwestycje funduszu: Skarbiec mFundusz dla aktywnych
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 30% do 70%) aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki, tytuły emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, certyfikaty inwestycyjne polskich FIZ, które zostały zaklasyfikowane jako dłużne lub akcyjne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec mFundusz dla aktywnych +3,71% +5,33% +2,10% +10,61% +3,03% +6,64% +10,08% +4,64%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.