Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

1
Podziel się

Getin Noble Bank odnotował 88,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 114,63 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.
Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.
bEgvEuSt

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 234,68 mln zł wobec 297,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 19,52 mln zł wobec 34,89 mln zł rok wcześniej.

"Drugi kwartał 2019 roku był dla Getin Noble Banku przede wszystkim okresem skutecznego obniżania kosztu finansowania oraz systematycznego wzrostu sprzedaży w kluczowych liniach biznesowych. Koszt akwizycji depozytów powrócił do poziomów notowanych przed wydarzeniami medialnymi z listopada ubiegłego roku, a środki zgromadzone na ROR i kontach oszczędnościowych osiągnęły najwyższy w historii banku poziom ponad 42% całej bazy depozytowej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Ponadto wzmocnienie linii przychodowych, zarówno w segmencie detalicznym jak i biznesowym, przełożyło się na wzrost wyniku prowizyjnego, odsetkowego oraz marży odsetkowej. Na koniec kwartału skonsolidowany wynik netto banku wyniósł -88,5 mln zł, co oznacza poprawę rentowności w ujęciu kwartalnym, podkreśliła instytucja.

bEgvEuSv

"W minionych miesiącach udało nam się z sukcesem zrealizować strategiczny cel, jakim było znaczące obniżenie kosztu akwizycji depozytów do poziomu sprzed listopada ubiegłego roku i powrót na ścieżkę dalszej optymalizacji w tym obszarze. Było to możliwe dzięki sprawnej pracy operacyjnej, komplementarnej ofercie oraz zaufaniu naszych Klientów, którego wzrost odnotowujemy we wszystkich kluczowych liniach biznesowych" - powiedział prezes Artur Klimczak, cytowany w komunikacie.

"Z optymizmem obserwuję wzrosty nowych wolumenów kredytowych - sukcesywnie optymalizowanych pod kątem ryzyka, rosnący poziom akwizycji ROR oraz powiązanych z nim produktów: kart i limitów kredytowych, a także umocnienie pozycji banku w segmencie finansowania deweloperów. To wszystko umożliwiło nam w drugim kwartale na wypracowanie ponad 7% wzrostu wyniku odsetkowego oraz ponad 20% wzrostu wyniku prowizyjnego. Tym samym bank dokonał kolejnego kroku w kierunku powrotu do rentowności" - dodał prezes.

Poziom marży odsetkowej NIM wzrósł od marca do lipca br. z 1,65% do 1,97%. W II kwartale koszty działania grupy (bez składek na BFG) wyniosły 208,4 mln zł i były niższe w ujęciu kwartalnym o 5,2%, podano także.

Aktywa razem banku wyniosły 54,06 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 49,9 mld zł na koniec 2018 r.

bEgvEuSB

"Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesową i możliwości przychodowe głównych linii biznesowych. W II kwartale 2019 roku bank zwiększył sprzedaż kredytów detalicznych do poziomu ponad 220 mln zł miesięcznie. Bank kontynuuje również politykę selektywnego rozwoju w segmencie biznesowym. Od początku roku wartość zawartych umów z deweloperami osiągnęła poziom ok. 0,9 mld zł. Ponadto bank utrzymał swoją pozycję rynkową w segmencie JST oraz wspólnot mieszkaniowych" - wskazano też w komunikacie.

Skuteczne działania w zakresie obniżenia kosztu finansowania przyczyniły się do obniżenia kosztu odsetkowego bazy depozytowej o 43 pb w zaledwie trzy miesiące. Bank zrealizował również strategiczny cel, jakim był powrót kosztów akwizycji depozytów do poziomu sprzed listopada 2018 roku. Na koniec czerwca środki zgromadzone na ROR oraz kontach oszczędnościowych stanowiły ponad 42% całej bazy depozytów, co jest najwyższym poziomem w historii Getin Noble Banku. Jednocześnie bank utrzymuje istotnie powyżej norm wskaźnik płynności LCR, który na koniec czerwca br. wynosił 190%, podkreślono także.

W I poł. 2019 r. bank miał 246,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 156,6 mln zł straty rok wcześniej.

"Uzyskane wyniki finansowe grupy w I półroczu 2019 roku były pod silnym wpływem odnotowanego w IV kwartale 2018 roku kryzysu płynnościowego:

bEgvEuSC

- wynik z tytułu odsetek wyniósł 453,8 mln zł i był niższy w stosunku do porównywalnego okresu 2018 roku o 140,6 mln zł (tj. o 23,7%), przy spadku w tym samym okresie poziomu aktywów o 2,9%. Spadek wyniku odsetkowego to efekt wzrostu kosztów z tytułu odsetek o 62,4 mln zł (tj. o 11,2%), przy jednoczesnym spadku przychodów odsetkowych o 78,3 mln zł (tj. o 6,8%),

- wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 35,5 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2018 roku o 37,7 mln zł (tj. o 51,5%),

- wynik na instrumentach finansowych (w tym wycenianych do wartości godziwej oraz z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy) wraz z wynikiem z pozycji wymiany wyniósł -2,1 mln zł i był w porównaniu do osiągniętego w tym samym okresie 2018 roku niższy o 48,7 mln zł (tj. o 104,6%) - głównym elementem odnotowanego w 2019 roku spadku wyniku był osiągnięty i ujęty w tej linii rachunku zysków i strat w 2018 roku dochód z transakcji sprzedaży dłużnych papierów wartościowych w wysokości 30,2 mln zł,

- koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych obciążyły w okresie pierwszych 6 miesięcy 2019 roku wynik finansowy w łącznej wysokości 213 mln zł i były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 144,6 mln zł (tj. o 40,4%),

bEgvEuSD

- koszty działania grupy (bez uwzględnienia opłat na rzecz BFG) wyniosły 428,4 mln zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku o 22,7 mln zł, tj. o 5,6%; grupa z uwagi na realizację zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Planu trwałej poprawy rentowności aktualnie jest zwolniona z płacenia podatku od niektórych instytucji finansowych,

- koszty związane z opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosły 92,5 mln zł i obejmowały one zarówno jednorazowe ujęcie w kosztach rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w kwocie 68,4 mln zł, jak i koszt składki na fundusz gwarantowania depozytów za pierwsze półrocze 2019 roku w kwocie 24,1 mln zł. W stosunku do kosztów I półrocza 2018 roku jest to poziom wyższy o 9,9 mln zł" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 235,4 mln zł wobec 147,32 mln zł straty rok wcześniej.

W okresie pierwszych 6 miesięcy 2019 roku grupa zwiększyła poziom zobowiązań wobec klientów o 9,2 mld zł (tj. o 24,7%) oraz zmniejszyła saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 2,2 mld zł (tj. o -5,6%).

bEgvEuSE

"W 2018 roku nastąpiło zdarzenie płynnościowe o charakterze nadzwyczajnym. W związku z natężeniem spekulacji medialnych po publikacji prasowej z dnia 13 listopada 2018 roku oraz niepewności klientów dotyczącej sytuacji finansowej banku, bank odnotował w listopadzie 2018 roku istotny odpływ depozytów, głównie w ramach segmentu klientów detalicznych. Co istotne, odpływy pomimo ich znaczącej skali, nie zakłóciły podstawowej działalności banku i zlecenia klientowskie były realizowane terminowo w sposób płynny. W celu poprawy bieżącej sytuacji płynnościowej bank złożył wniosek i otrzymał z Narodowego Banku Polskiego finansowanie w postaci kredytu refinansowego w kwocie 4,8 mld zł. W lutym 2019 roku bank dokonał całkowitej spłaty kredytu (obniżenie zobowiązań Banku z tego tytułu o 4,8 mld zł)" - przypomniano w raporcie.

Jednocześnie zgodnie ze strategią grupy w zakresie optymalizacji struktury bilansu poprzez zmniejszenie skali działalności kredytowej w zakresie salda kredytów hipotecznych nastąpił spadek salda brutto kredytów hipotecznych w okresie pierwszych 6 miesięcy 2019 roku o 1 mld zł (tj. o 3,8%), podano także.

Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 6 miesiącach 2019 roku wyniosła 3,7 mld zł i była niższa od wolumenu sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek sprzedaży o 15%). Największy udział w sprzedaży miały kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) - łącznie 52,8% udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej. Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 34% łącznej sprzedaży kredytowej banku, a wykup wierzytelności leasingowych 13,2% łącznej sprzedaży kredytowej banku.

"W okresie pierwszego półrocza 2019 roku działalność Getin Noble Banku była ukierunkowana na realizację:

- założeń Planu Odbudowy Płynności (POP) - bank podjął szereg działań proceduralno-procesowych mających na celu poprawę sytuacji płynnościowej banku, w tym odbudowania wskaźników nadzorczych po spadku ich poziomu poniżej wymaganych wielkości (w efekcie zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji płynnościowej w listopadzie 2018 roku);

- założeń Planu trwałej poprawy rentowności, będącego programem postępowania naprawczego w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego. W szczególności, grupa koncentrowała się na działaniach, których celem jest poprawa efektywności biznesowej i rentowności banku w horyzoncie długoterminowym - w tym kontynuacji procesu przebudowy obszaru bankowości detalicznej, optymalizacji struktury bilansu, optymalizacji kosztu finansowania" - czytamy dalej.

Bank podał też w raporcie, że jest w trakcie opracowywania strategii działania zakładającej wzmocnienie swojej pozycji kapitałowej i osiągnięcie krajowych norm regulacyjnych poprzez trwałą odbudowę dochodowości. Jednocześnie bank nie wyklucza możliwości podjęcia w przyszłości działań w zakresie pozyskania zewnętrznego kapitału.

"Bank stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne dostosowywanie modelu ryzyka kredytowego zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi. Na koniec czerwca 2019 roku koszt ryzyka wyniósł 1,2%, co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. względem 2018 roku. Bank odnotował również wzrost pokrycia kredytów NPL rezerwami do poziomu 57,9% na koniec II kwartału. Na koniec czerwca wskaźniki kapitałowe Banku były powyżej europejskich norm określonych przez art. 92 Rozporządzenia CRR - skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 10,8%, a CET1 8,8%" - czytamy też w komunikacie.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

bEgvEuSW
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
G.
2 lata temu
Ale to jednak jest lepszym wynikiem, niż się oczekiwało