Notowania

ATCCARGO: strona spółki
28.06.2018, 17:04

ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A w dniu 28 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:
Akcjonariusz: Artur Jadeszko Liczba akcji biorących udział w WZ – 1.250.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu Liczba głosów z posiadanych akcji na WZ – 2.500.000 Udział w ogólnej liczbie głosów – 25,96 % Udział w liczbie głosów na WZ – 36,43 % Akcjonariusz: Wiktor Bąk Liczba akcji biorących udział w WZ – 1.250.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu Liczba głosów z posiadanych akcji na WZ – 2.500.000 Udział w ogólnej liczbie głosów – 25,96 % Udział w liczbie głosów na WZ – 36,43 % Akcjonariusz: Marcin Karczewski Liczba akcji biorących udział w WZ – 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu Liczba głosów z posiadanych akcji na WZ – 1.000.000 Udział w ogólnej liczbie głosów – 10,38 % Udział w liczbie głosów na WZ – 14,57 % Akcjonariusz: Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Liczba akcji biorących udział w WZ – 861.607 akcji na okaziciela Liczba głosów z posiadanych akcji na WZ – 861.607 Udział w ogólnej liczbie głosów – 8,95 % Udział w liczbie głosów na WZ – 12,57 % Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu

Inne komunikaty