Notowania

GRAPHIC: strona spółki
26.07.2018, 18:52

GRP Sprzedaża akcji Wolfs Fundusz Private Equity S.A.

Zarząd Wolfs Technology Fund S.A., (dawniej: Graphic S.A.) z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka , „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 lipca 2018 r. wpłynęła do Spółki zawarta w dniu 25 lipca 2018r. umowa sprzedaży, której przedmiotem jest sprzedaż przez Emitenta łącznie 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i C spółki Wolfs Fundusz Private Equity S.A. na rzecz FerPay LTD z siedzibą w Peterborough, UK.
Cena jednostkowa za akcje została określona na poziomie 9,00 zł. Łączny przychód z tytułu sprzedaży akcji na okaziciela serii A i C wynosi 630.000 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych) z terminem płatności do dnia 27 lipca 2018 r. Niniejsze akcje będące przedmiotem w/w umowy nie są obciążone prawami rzeczowymi ograniczonymi, ani nie stanowią przedmiotu roszczeń jakichkolwiek osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Niniejsze akcje nie są objęte umową Lock-up. Pozostałe warunki w/w umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty