Notowania

WOLFSTF: strona spółki
6.09.2018, 14:15

WTF Zawarcie umowy na prace projektowe

Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka , „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 06.09.2018r. wpłynęła do siedziby Spółki obustronnie podpisana umowa, datowana na dzień 04.09. 2018 roku, na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa domu wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gdyni przy ul. Koperkowej 1 w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości” (dalej: „Umowa”). Wyżej wskazana Umowa została zawarta z przedsiębiorstwem Tutis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (dalej: „Wykonawca”).
W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Emitentowi m.in. projektu budowlanego, projektu przetargowego, przedmiaru robót oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego dla budowy budynku wielorodzinnego. Zgodnie z w/w Umową Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania wszelkich praw autorskich do projektu na rzecz Emitenta. Termin przekazania dokumentacji projektowej przypada na dzień 30.06.2019r. Wartość przedmiotowej Umowy została określona na kwotę 130.000 zł netto. Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty