Notowania

WOLFSTF: strona spółki
18.09.2018, 13:57

WTF Zmiana porządku obrad Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje o otrzymaniu w dniu 17.09.2018r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NWZ", zwołanego na dzień 02 października 2018r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Szura przy ul. Graniczna 29/102, 40-017 Katowice, następującego punktu:
1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej. Spółka działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu ww. punktu do porządku obrad. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a. wyrażenia zgody na skupu akcji własnych Spółki b. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego c. odwołania /powołania członka Rady Nadzorczej 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: § 20. ust. 3: Jest: "3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy: 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1_ i 2_, 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, 5. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 6. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 7. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki, 8. zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki, 9. wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki, 10. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie, 11. wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu, 12. w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym, 13. inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki." Ma być: "3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy: 1_ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2_ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3_ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1_ i 2_, 4_ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, 5_ ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 6_ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 7_ wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki, 8_ zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki, 9_ wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki, 10_ wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu, 11_ w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym, 12_ inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki." § 23: Jest: "Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1_ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, 2_ podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, 3_ udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4_ podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, 5_ podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia, 6_ podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 7_ ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 8_ uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 9_ tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki, 10_ inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.". Ma być: "1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1_ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, 2_ podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, 3_ udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4_ podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, 5_ podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia, 6_ podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 7_ ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 8_ uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 9_ tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki, 10_ inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.". Do niniejszego raportu załączono projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad NWZ.

Załączniki

Inne komunikaty