Notowania

WOLFSTF: strona spółki
18.09.2018, 14:35

WTF Zawarcie umowy kupna nieruchomości gruntowej

Zarząd Wolfs Technology S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka , „Emitent”) informuje, że w dniu 18 września 2018 r. wpłynęła do Spółki zawarta w dniu 15 września 2018r. umowa , której przedmiotem jest zakup przez Emitenta nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Sochaczewskiej 7, o powierzchni 562 m kw.
Emitent na powyższej nieruchomości zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną. Dla w/w nieruchomości gruntowej w dniu 5 lutego 2010 r. została wydana z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni decyzja o warunkach zabudowy, nr RAA-II-KR/7331/133/09/886/7, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Łączny koszt nabycia w/w nieruchomości gruntowej, określony został na 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty