Notowania

PULAWY: strona spółki
21.09.2018, 16:20

ZAP Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (21 września 2018 r.) Pan Krzysztof Bednarz złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 21 września 2018 rok. Rezygnacja została złożona w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 20 września 2018 r. uchwały o powołaniu Pana Krzysztofa Bednarza na funkcję Prezesa Zarządu Spółki, o której to uchwale Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2018.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty