Trwa ładowanie...
bDAxQDNN

Notowania

ATCCARGO: strona spółki
13.11.2018, 20:38

ATA Korekta raportu bieżącego ESPI RB 11/2018 z dnia 28 listopada 2016 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI RB 11/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku, Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”) dokonuje korekty treści przedmiotowego raportu, stanowiącego informację o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza Spółki.
Korekta dotyczy omyłki pisarskiej znajdującej się w części II. raportu, w punkcie 1 informacji o liczbie akcji na okaziciela posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego przed zmianą udziału oraz w punkcie 1 informacji o liczbie akcji na okaziciela posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego po zmianie udziału, jak również w podsumowaniu ogólnej liczby akcji. W części II. korygowanego raportu bieżącego było: Zgodnie z treścią zawiadomienia otrzymanego od Pana Marcina Karczewskiego Emitent przekazuje, iż na podstawie umów sprzedaży akcji imiennych z dnia 28 listopada 2016 roku, Pan Marcin Karczewski nabył 500.000 akcji imiennych serii A Emitenta. W związku z transakcją nabycia akcji udział Pana Marcina Karczewskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. zwiększył się z 1,49 % do 11,88 %, co oznacza przekroczenie progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego przed zmianą udziału: 1) Akcje na okaziciela  143.902 akcji na okaziciela  2,17 % udział w kapitale zakładowym Spółki  143.902 głosów z akcji  1,49 % udział w ogólnej liczbie głosów Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego po zmianie udziału: 1) Akcje imienne  500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A  7,54 % udział w kapitale zakładowym Spółki  1.000.000 głosów z akcji  10,38 % udział w ogólnej liczbie głosów 2) Akcje na okaziciela  143.902 akcji na okaziciela  2,17 % udział w kapitale zakładowym Spółki  143.902 głosów z akcji  1,49 % udział w ogólnej liczbie głosów Akcjonariusz Marcin Karczewski posiada łącznie 643.902 akcje Spółki. Wszystkie posiadane przez Marcina Karczewskiego akcje dają uprawnienia do wykonywania 1.143.902 głosów, co stanowi 11,88 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. oraz 9,71 % kapitału zakładowego Spółki. jest: Zgodnie z treścią zawiadomienia otrzymanego od Pana Marcina Karczewskiego Emitent przekazuje, iż na podstawie umów sprzedaży akcji imiennych z dnia 28 listopada 2016 roku, Pan Marcin Karczewski nabył 500.000 akcji imiennych serii A Emitenta. W związku z transakcją nabycia akcji udział Pana Marcina Karczewskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. zwiększył się z 1,46 % do 11,85 %, co oznacza przekroczenie progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego przed zmianą udziału: 1) Akcje na okaziciela  140.936 akcji na okaziciela  2,13 % udział w kapitale zakładowym Spółki  140.936 głosów z akcji  1,46 % udział w ogólnej liczbie głosów Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego po zmianie udziału: 1) Akcje imienne  500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A  7,54 % udział w kapitale zakładowym Spółki  1.000.000 głosów z akcji  10,38 % udział w ogólnej liczbie głosów 2) Akcje na okaziciela  140.936 akcji na okaziciela  2,13 % udział w kapitale zakładowym Spółki  140.936 głosów z akcji  1,46 % udział w ogólnej liczbie głosów Akcjonariusz Marcin Karczewski posiada łącznie 640.936 akcji Spółki. Wszystkie posiadane przez Marcina Karczewskiego akcje dają uprawnienia do wykonywania 1.140.936 głosów, co stanowi 11,85 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. oraz 9,67 % kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że niniejsza korekta, wywołana wskazaną omyłką pisarską w zakresie liczby posiadanych akcji na okaziciela, nie wpływa w żadnym zakresie na określony w raporcie w sposób prawidłowy próg procentowy osiągnięty przez akcjonariusza. Ponadto omyłka nie miała większego wpływu na określone w korygowanym raporcie udziały procentowe w ogólnej liczbie akcji oraz ogólnej liczbie głosów, bowiem w drodze korekty zmiana nastąpiła jedynie co do drugich miejsc po przecinku. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bDAxQDOv