Notowania

PULAWY: strona spółki
19.11.2018, 14:20

ZAP Kontynuacja współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. został podpisany aneks (dalej: „Aneks”) do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8 stycznia 2009 r., zawartej pomiędzy Spółką a Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: „Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest dostawa i sprzedaż węgla energetycznego dla Spółki. Zawarty Aneks wydłuża okres obowiązywania Umowy do 31.12.2023 roku. W wyniku zawarcia niniejszego Aneksu szacunkowa wartość Umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2023 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 534 mln zł netto (tj. o 14,6 % więcej od wartości z raportu nr 6/2018 z dnia 26.02.2018 r.), z czego planowana wartość w latach 2019 – 2023 wyniesie 666 mln zł netto.Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Węgiel dostarczany na podstawie Aneksu przeznaczony jest dla zakładowej elektrociepłowni Spółki i nie uwzględnia zapotrzebowania związanego z planami budowy nowego bloku węglowego. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest głównym dostawcą węgla dla zakładowej elektrociepłowni działającej w ramach Spółki, zapewniając surowiec o parametrach wymaganych przez Spółkę, przy optymalnych kosztach transportu ze względu na fakt, że kopalnia ta znajduje się najbliżej Spółki. W wyniku zawarcia Aneksu Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. będzie zaspakajać w 2019 roku ok.80% zapotrzebowania elektrociepłowni Spółki na węgiel. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty