Notowania

PULAWY: strona spółki
27.11.2018, 16:38

ZAP Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte w dniu 27 listopada 2018 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 27 listopada 2018 roku.
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady po przerwie ogłoszonej w dniu 6 listopada 2018 roku, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym numer 34/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku. Treść uchwał powziętych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 36/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku Materiały dotyczące uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki https://www.pulawy.com w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-09-25
ZAP Podpisanie umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”
85,00
-0,24
2019-09-05
ZAP SA-PSr 2019
91,60
0,00
2019-08-27
ZAP Informacja o przewidywanym wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za I półrocze 2019 rok.
85,00
+3,06
2019-08-23
ZAP Zawarcie umowy sprzedaży PULREA mocznika.
87,20
+2,52
2019-08-01
ZAP Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
97,80
-3,27
2019-07-23
ZAP Wybór generalnego realizatora inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
99,00
0,00
2019-07-23
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku.
99,00
0,00
2019-07-23
ZAP Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
99,00
0,00
2019-07-18
ZAP Informacje uzupełniające do wniosku na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na dzień 23 lipca 2019 r., uzasadniające podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”
99,00
+0,20
2019-07-16
ZAP Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
102,00
0,00