Notowania

PULAWY: strona spółki
27.11.2018, 16:38

ZAP Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte w dniu 27 listopada 2018 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 27 listopada 2018 roku.
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady po przerwie ogłoszonej w dniu 6 listopada 2018 roku, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym numer 34/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku. Treść uchwał powziętych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 36/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku Materiały dotyczące uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki https://www.pulawy.com w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty