Notowania

PULAWY: strona spółki
27.11.2018, 16:40

ZAP Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji został powołany pan Krzysztof Majcher.
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w/w nowo powołany członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osoby wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoba nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklarację nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestr ze Sądowym. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Podstawa prawna § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty