Notowania

PULAWY: strona spółki
3.12.2018, 16:26

ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołanym na dzień 6 listopada 2018 roku, a kontynuującym - po przerwie - obrady w dniu 27 listopada 2018 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 6 listopada 2018 roku, a kontynuującym — po przerwie — obrady w dniu 27 listopada 2018 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A. ― liczba akcji na NWZ — 18 345 735 ― liczba głosów na NWZ — 18 345 735 ― procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ — 99,97% ― procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów — 95,98% Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

Inne komunikaty