Notowania

ATCCARGO: strona spółki
13.12.2018, 15:45

ATA Zawarcie znaczącego aneksu do umowy z JYSK Sp. z o.o.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 13 grudnia 2018 roku Emitent powziął informację o podpisaniu przez JYSK Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku znaczącego aneksu do umowy ramowej przewozu, o podpisaniu której Emitent informował raportem bieżącym ESPI RB 4/2017 w dniu 12 kwietnia 2017 roku.
Na podstawie wskazanego wyżej aneksu czas oznaczony, na jaki umowa została zawarta, ulegnie przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2022 roku, przy czym umowa może ulec dalszemu, automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeżeli żadna ze stron nie sprzeciwi się temu najpóźniej na trzy miesiące przed jej wygaśnięciem. Aneks reguluje ponadto określenie i doprecyzowanie zasad współpracy w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem umowy, które będą obowiązywać wraz z wejściem w życie postanowień aneksu do umowy tj. od dnia 1 maja 2019 roku. Łączna szacunkowa wartość umowy w okresie od wejścia w życie aneksu do dnia 30 kwietnia 2022 roku wynosi 54.000.000,00 złotych.

Inne komunikaty