Notowania

PULAWY: strona spółki
4.03.2019, 16:30

ZAP Informacja o odpisie aktualizującym w spółce zależnej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok spółki zależnej Emitenta: Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oraz na sprawozdania finansowe za 2018 rok Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W dniu 4 marca 2019 roku Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (dalej: „Spółka”) podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 6,39 mln zł, zmniejszającego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów. Łączna wysokość dotychczas dokonanych odpisów aktualizujących w latach 2015- 2018 wyniosła -56,26 mln zł. Bieżący odpis na kwotę -6,39 mln zł zostanie uwzględniony w rocznych sprawozdaniach finansowych Spółki sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 roku. Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) oraz na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2018 rok wynosi - 6,39 mln zł. Wynik jednostkowy netto za 2018 rok Emitenta ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3,45 mln zł w wyniku dokonania przez Emitenta odpisu aktualizującego wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A. Sprawozdania finansowe Emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty Zakładu Azotowe „Puławy” S.A. nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty