Notowania

PULAWY: strona spółki
6.03.2019, 16:56

ZAP Zmiana polityki rachunkowości i jej wpływ na wynik finansowy za 2018 rok

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w celu ujednolicenia polityki rachunkowości Spółki z polityką rachunkowości obowiązującą w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej Spółki – Grupy Azoty S.A. oraz w wyniku weryfikacji i wynikającej z niej zmiany podejścia do ujmowania podatku odroczonego, podjął decyzję o zmianie zasad rozliczania ulgi w podatku dochodowym z tytułu prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) oraz rozpoznawania odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji.
Dotychczas zwolnienie z podatku dochodowego osiągniętego z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie uzyskanych zezwoleń Spółka ujmowała w wysokości i w momencie rzeczywistego korzystania z ulgi. Należna a niewykorzystana kwota ulgi prezentowana była w pozycjach pozabilansowych jako należność warunkowa. Obecnie Spółka będzie rozpoznawać aktywo z tytułu podatku odroczonego w momencie wypełnienia przez nią warunków określonych w uzyskanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w SSE, z uwzględnieniem realizowalności tego aktywa w przyszłości. Dotychczas w przypadku dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów i akcji Spółka rozpoznawała odroczony podatek dochodowy. Obecnie Spółka nie będzie rozpoznawała odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji podmiotów, nad którymi sprawuje kontrolę i nie ma zamiaru tej kontroli przekazać. Łączny wpływ wyżej opisanych zmian na jednostkowy wynik netto Spółki za 2018 rok wynosi (-) 10,8 mln zł, natomiast na niepodzielony wynik z lat ubiegłych (+) 40,4 mln zł. Sprawozdania finansowe Spółki są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty Zakładu Azotowe „Puławy” S.A. nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-09-25
ZAP Podpisanie umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”
85,00
-0,24
2019-09-05
ZAP SA-PSr 2019
91,60
0,00
2019-08-27
ZAP Informacja o przewidywanym wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za I półrocze 2019 rok.
85,00
+3,06
2019-08-23
ZAP Zawarcie umowy sprzedaży PULREA mocznika.
87,20
+2,52
2019-08-01
ZAP Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
97,80
-3,27
2019-07-23
ZAP Wybór generalnego realizatora inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
99,00
0,00
2019-07-23
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku.
99,00
0,00
2019-07-23
ZAP Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
99,00
0,00
2019-07-18
ZAP Informacje uzupełniające do wniosku na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na dzień 23 lipca 2019 r., uzasadniające podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”
99,00
+0,20
2019-07-16
ZAP Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
102,00
0,00