Notowania

MAK Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku otrzymała informację z Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA) o zawarciu w trybie korespondencyjnym aneksów do następujących umów kredytowych:
I. Umowy kredytu inwestycyjnego, udzielonego w pierwotnej wysokości 15,0 mln zł, z czego na dzień zawarcia aneksu, w związku ze spłatą przez Spółkę części rat kapitałowych, saldo umowy kredytowej wynosiło 5,1 mln zł. Spółka informowała o kredycie w raportach bieżących nr 22/2013 z dnia 18 października 2013, nr 9/2015 z dnia 20 maja 2015 roku, nr 18/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku. Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadza następujące zmiany: - przedłuża termin spłaty zobowiązania do dnia 30 grudnia 2023 roku (dotychczasowy termin upływa 30 kwietnia 2020 roku), - wprowadza nowy harmonogram spłaty w ten sposób, że spłata kredytu nastąpi w 49 ratach miesięcznych, w następujących wysokościach: 48 rat po 105 tys. zł każda i ostatnia 49 rata wyrównująca w kwocie 204 tys. zł, - dostosowuje wartość zabezpieczeń do zaangażowania kredytowego Banku, - ujednolica do pozostałych umów kredytowych z Bankiem zobowiązania Spółki (np. ujednolicenie definicji kowenantów). Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią obecnie: 1) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 17,0 mln zł (stanowiąca również zabezpieczenie pozostałych umów kredytowych zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska SA) ustanowiona na: - nieruchomości położonej w Rzeszowie, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, - nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00094893/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości , - nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00097530/5, - nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00114158/9, - nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00097363/3 – na posiadanych udziałach, 2) zastaw rejestrowy na środkach trwałych spółki Makarony Polskie SA: linie produkcyjne w zakładzie w Rzeszowie, 3) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu, 4) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 5) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura Sp. z o.o., 6) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c. II. Umowa kredytu inwestycyjnego unijnego udzielonego w pierwotnej wysokości 12,1 mln zł, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 2/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku, nr 18/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, 48/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku, 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, nr 25/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku. Na dzień zawarcia aneksu saldo umowy kredytowej wynosiło 7,8 mln zł. Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadza następujące zmiany: - przedłużenie okresu uruchomienia limitu kredytowego do dnia 30 września 2020 roku (dotychczasowy termin przypadał na dzień 31.03.2020 roku), - przedłuża termin spłaty zobowiązania do dnia 28 grudnia 2023 r. (dotychczasowy termin przypadał na dzień 28 lutego 2022 roku), - wprowadza nowy harmonogram spłaty w ten sposób, że spłata kredytu nastąpi w 37 ratach miesięcznych, w następujących wysokościach 36 rat w kwocie 50 tys. zł, 37 rata 9 061 tys. zł, otrzymane refinansowanie unijne pomniejszy ratę balonową, - ujednolica do pozostałych umów kredytowych z Bankiem zobowiązania Spółki (np. ujednolicenie definicji kowenantów). III. Umowy kredytu inwestycyjnego unijnego udzielonego w pierwotnej wysokości umownej 8 mln zł, z czego na dzień zawarcia aneksu, w związku ze spłatą przez Spółkę części rat kapitałowych i otrzymanym refinansowaniem unijnym, saldo umowy kredytowej wynosiło 1,6 mln zł. Spółka informowała o kredycie w raportach bieżących 38/2017 z dnia 21 września 2017 roku, nr 14/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku, nr 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku. Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadza następujące zmiany: - przedłuża termin spłaty zobowiązania do dnia 31 grudnia 2023 roku (dotychczasowy termin upływa 31 stycznia 2022 roku), - wprowadza nowy harmonogram spłaty w ten sposób, że spłata kredytu nastąpi w 49 ratach kapitałowych, w tym 48 rat w kwocie 33 tys. zł, 49 rata w wysokości 79 tys. zł, - dostosowuje wartość zabezpieczeń do zaangażowania kredytowego Banku, - ujednolica do pozostałych umów kredytowych z Bankiem zobowiązania Spółki (np. ujednolicenie definicji kowenantów). Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią obecnie: 1) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 2,5 mln zł ustanowiona na: - nieruchomości położonej w Rzeszowie, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, - nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00094893/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości , - nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00097530/5, - nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00114158/9, - nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00097363/3 – na posiadanych udziałach, 2) zastaw rejestrowy na nabywanej w ramach Projektu dotacyjnego linii do produkcji makaronu, 3) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu, 4) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 5) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura Sp. z o.o., 6) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c. Pozostałe istotne warunki umów kredytowych nie uległy zmianom. Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA).

Inne komunikaty