Notowania

ATCCARGO: strona spółki
10.02.2020, 13:14

ATA Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2019, iż w dniu 10 grudnia 2020 roku Emitent – w roli nabywcy - zawarł ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sopocie, o powierzchni 0,3211 ha, wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy (dalej: „Nieruchomość”).
Umowa ta została podpisana w konsekwencji zawartej w dniu 16 grudnia 2019 roku warunkowej umowy sprzedaży użytkowania wieczystego Nieruchomości, o której Emitent informował raportem ESPI nr 6/2019, wobec ziszczenia się określonego w niej warunku w postaci niewykonania prawa pierwokupu przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, działającego na rzecz Skarbu Państwa. Cena nabycia użytkowania wieczystego Nieruchomości została uiszczona na rzecz Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie do dnia zawarcia umowy warunkowej. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty