Trwa ładowanie...
bDIRbQqJ

Notowania

MAK Wybór biegłego rewidenta

Spółka Makarony Polskie SA informuje, iż w dniu 25 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza – organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, przygotowaną zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), po przeprowadzeniu przez Spółkę postępowania ws. wyboru niezależnego biegłego rewidenta do badania ustawowego sprawozdań finansowych w latach 2020-2022, określonego w wewnętrznych regulacjach Spółki w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej, wybrała BDO Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, jako firmę audytorską do przeprowadzania badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA oraz Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy, w latach 2020-2022, a także przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze w latach 2020-2022.
Spółka korzystała wcześniej z usług wyżej wskazanego biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzania badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA oraz Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy, a także przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych w latach 2018-2019. Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług. Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki.

Inne komunikaty

bDIRbQrr