Trwa ładowanie...
bDzwTDSd

Notowania

MAK Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 24 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą IX kadencji.
Liczba Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji ustalona została na 6 osób. W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołano następujące osoby: 1. Roman Sobiecki, 2. Michał Słomkowski, 3. Wiesław Wasilewski, 4. Marek Rocki, 5. Janusz Pierun, 6. Ahmed Khalil. Poniżej przedstawiamy informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki. Roman Sobiecki Pan Roman Sobiecki jest profesorem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której pracuje od 1978 roku, aktualnie w Instytucie Rynków i Konkurencji, którego jest dyrektorem. Od września 2020 roku pełni funkcję prorektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej, w latach 2012-2020 pełnił funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, a w latach 1996-2005 był i 2012-do chwili obecnej jest członkiem Senatu SGH. W latach 1996-1997 był doradcą w Gabinecie Politycznym Ministra Skarbu Państwa. W okresie 1999-2005 był członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta RP ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2013-2015 był przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, która działała przy Ministrze Gospodarki. Pan Roman Sobiecki jest autorem i współautorem ponad 70 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości (w tym książki „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”). Jest również autorem i współautorem podręczników akademickich dla studentów z zakresu teorii konkurencji i strategii konkurowania firm oraz podręczników i programów nauczania przedmiotów ekonomicznych dla szkół średnich i zawodowych. Pan Roman Sobiecki posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Puławach S.A. (1997-1998), członka Rad Nadzorczych spółek: Ruch S.A. (1997-1998), Banku PKO BP S.A. (2008-2009), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014-2016), Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Bankowy S.A. (2009-2010), przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży (1997-2004) i przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki S.A. /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/ (1997-2008). A także pełnił funkcję członka Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch (1993-1998). Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA, pełniąc w niej funkcję przewodniczącego. Pan Roman Sobiecki oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Makarony Polskie SA oraz innych spółek Grupy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Roman Sobiecki oświadczył, że jako członek rady nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności członka rady, w szczególności nie pozostaje w rzeczywistym i istotnym powiązaniu z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako członka rady nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez radę nadzorczą. Michał Słomkowski Pan Michał Słomkowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia licencjackie na kierunku BBA Finance and Accounting oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność finanse Przedsiębiorstw, Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również studia podyplomowe Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Akademii Leona Koźmińskiego - Zarządzanie Nieruchomościami. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania efektywnością i kosztami pracy. Pan Michał Słomkowski jest wspólnikiem Elektrociepłownii Płock Sp. z o.o. (od 2014) oraz Prezesem Zarządu iKargo sp. z o.o. (wcześniej MM Factor sp. z o.o.) (od 2018 roku), wcześniej był Członkiem Zarządu MM Factor Sp. z o.o. (od 2013). Pan Michał Słomkowski oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Makarony Polskie SA oraz innych spółek Grupy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Słomkowski oświadczył, że jako członek rady nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności członka rady, w szczególności nie pozostaje w rzeczywistym i istotnym powiązaniu z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako członka rady nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez radę nadzorczą. Wiesław Wasilewski Pan Wiesław Wasilewski posiada wykształcenie średnie, ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu na Wydziale Ekonomiki i Organizacji (nie złożył do obrony pracy magisterskiej). Od roku 2002 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem firmy doradczej Big-Pol Fundusze Pomocowe specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz w doradztwie inwestycyjnym dla przetwórstwa spożywczego. Większość zrealizowanych dotychczas projektów dotyczyła wdrażania nowych technologii oraz efektywności energetycznej funkcjonowania zakładów przetwórstwa spożywczego, wdrożono kilkanaście innowacji procesowych i produktowych. Wcześniejsza kariera zawodowa Pana Wiesława Wasilewskiego związana była z firmą Agro-Technika SA. (1990-1996) i Master-Max Sp. z o.o. (1997-1998). Od roku 1998 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem spółki Big-Pol Sp. z o.o. W latach 2008-2012 Pan Wiesław Wasilewski pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Agro-Techniki SA /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/. Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA. Pan Wiesław Wasilewski oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Makarony Polskie SA oraz innych spółek Grupy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Wiesław Wasilewski oświadczył, że jako członek rady nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności członka rady, w szczególności nie pozostaje w rzeczywistym i istotnym powiązaniu z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako członka rady nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez radę nadzorczą. Marek Rocki Pan Marek Rocki jest dr hab. nauk ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej (SGH), gdzie pracuje od 1981 roku. W latach 1990-1996 dwukrotnie prorektor SGH, w okresie 1996-1999 dziekan Studium Dyplomowego SGH, w latach 1999-2005 dwukrotnie rektor SGH, w okresie 2005-2011 dwukrotnie dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W 2016 roku wybrany ponownie na rektora SGH. W okresie 2005-2006 przewodniczył Radzie Służby Cywilnej, a w latach 2008-2015 Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2005 roku jest Senatorem RP. Pan Marek Rocki był członkiem rad nadzorczych: Bank Millenium SA (1999-2014), HOP SA (2004-2008), Fabryka Mebli FORTE SA (2004-2014), PPW „Rzeczpospolita” SA (2004-2005), PRESSPUBLICA SA (2005-2006), WSiP SA (2005-2006), AXA PTE (2009-2014), JW. Construction SA (2007-2008). Jest członkiem rad nadzorczych spółek: COGNOR SA (od 2004) i Makarony Polskie SA (od 2010). Pan Marek Rocki oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Makarony Polskie SA oraz innych spółek Grupy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Marek Rocki oświadczył, że jako członek rady nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności członka rady, w szczególności nie pozostaje w rzeczywistym i istotnym powiązaniu z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako członka rady nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez radę nadzorczą. Janusz Pierun Pan Janusz Pierun posiada wykształcenie wyższe inżynieryjno-ekonomiczne. W roku 1988 wyemigrował do Niemiec. Pracował w firmie Franz Kleine jako konstruktor maszyn rolniczych. Od 1994 roku w firmie Pfeifer & Langen K.G w Kolonii jako prokurent i generalny pełnomocnik firmy na Polskę, Ukrainę i kraje nadbałtyckie. Z przemysłem rolno-spożywczym związany jest od 1988 roku. Przez okres 24 lat pełnił funkcje prezesa zarządu spółek zależnych od grupy P&L. Pan Janusz Pierun pełnił funkcje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka rady nadzorczej w 18 spółkach akcyjnych przez ostatnie 20 lat. Piastował funkcje Prezesa i wiceprezesa Związku Producentów Cukru przez ostatnie 20 lat. Jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Ekonomicznego Przemysłu Spożywczego. Pan Janusz Pierun oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Makarony Polskie SA oraz innych spółek Grupy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Janusz Pierun oświadczył, że jako członek rady nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności członka rady, w szczególności nie pozostaje w rzeczywistym i istotnym powiązaniu z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako członka rady nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez radę nadzorczą. Ahmed Medhat Mohamed Ibrahim Khalil Pan Ahmed Khalil posiada tytuł licencjata w dziedzinie Business Administration (Zarządzanie przedsiębiorstwem) z podwójną specjalizacją z zakresu Finansów i Marketingu, który zdobył na Amerykańskim Uniwersytecie w Kairze (2005), ukończył również studia MBA w Harvard Business School (2012) ze specjalizacją Finanse przedsiębiorstwa i Nieruchomości. Obecnie Khailil jest Dyrektorem Generalnym Raya Holding. Doświadczenie Ahmeda Khalila, które zdobył, pracując w firmach Microsoft i Raya Group w Egipcie, obejmuje ogólne zarządzanie, sprzedaż, marketing oraz rozwój biznesu. Pan Khalil jest członkiem zarządu Raya Holding od 2008 roku oraz członkiem zarządu innych wiodących spółek, takich jak Fawry Technologies i Rameda Pharmaceuticals. Pan Ahmed Khalil oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Makarony Polskie SA oraz innych spółek Grupy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Ahmed Khalil oświadczył, że jako członek rady nadzorczej Makarony Polskie SA nie spełnia kryteriów niezależności członka rady, z uwagi na fakt, że pozostaje w rzeczywistym i istotnym powiązaniu z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-26
MAK QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,70
0,00
2020-10-21
MAK Informacja o braku wyboru oferty złożonej przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
5,90
0,00
2020-09-25
MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku
5,90
+9,32
2020-09-25
MAK Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
5,90
+9,32
2020-09-24
MAK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku, w tym m.in. przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA
6,60
-12,12
2020-09-24
MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
6,60
-12,12
2020-09-24
MAK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,60
-12,12
2020-09-23
MAK Informacja dotycząca złożenia najkorzystniejszej oferty przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu ograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
5,90
+9,32
2020-08-26
MAK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
5,65
-0,88
2020-07-03
MAK Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę Makarony Polskie SA w Banku Gospodarstwa Krajowego
5,45
0,00
bDzwTDSL