Trwa ładowanie...
bEreTOtN

Notowania

MAK Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku dotyczącego podjęcia negocjacji na
temat potencjalnego nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zrealizowanie przez Spółkę rozważanego projektu akwizycyjnego pod warunkiem pozytywnego zamknięcia negocjacji prowadzonych przez Zarząd Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący finansowania projektu akwizycyjnego, łącznie z następujących źródeł: a) częściowo ze środków własnych Spółki, oraz b) częściowo ze środków finansowych pochodzących z kredytu bankowego, oraz c) częściowo ze środków finansowych pozyskanych z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 1 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru. O kolejnych etapach procesu, Spółka poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-09
MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku
7,22
0,00
2021-07-07
MAK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku, w tym m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie emisji akcji serii F
7,24
0,00
2021-07-07
MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
7,24
0,00
2021-06-10
MAK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
7,30
0,00
2021-06-07
MAK Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
7,20
0,00
2021-06-02
MAK Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Rekomendacja wypłaty dywidendy - pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020
7,20
+3,33
2021-06-02
MAK Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020
7,20
+3,33
bEreTOuv