Trwa ładowanie...
Notowania

CCE Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean & Carbon Energy S.A.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu15 września 2021 roku otrzymał od Pani Haliny Paszyńskiej zawiadomienie o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku którego Pani Halina Paszyńska na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 10 września 2021 roku nabyła 3.200.000 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A. dających 9,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. oraz 9,33% kapitału Spółki. Przed zawarciem umowy sprzedaży Pani Halina Paszyńska posiadała 1.600.000 akcji Clean&Carbon Energy S.A. stanowiących 4,67% kapitału zakładowego Clean&Carbon Energy S.A., które dawały 1.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A..
Według stanu na dzień 15 września 2021 roku tj. przekazywania niniejszego zawiadomienia akcje w posiadaniu Pani Haliny Paszyńskiej dają 4.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 14,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., oraz 14,00 % kapitału zakładowego emitenta. Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty