Trwa ładowanie...
Notowania

CCE Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean & Carbon Energy S.A.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu16 września 2021 roku otrzymał od PanaBartosza Paprockiego zawiadomienie o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku którego PanBartosz Paprocki na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 14 września 2021 roku nabył 3.200.000 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A. dających 9,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. oraz 9,33% kapitału Spółki. Przed zawarciem umowy sprzedaży Pan Bartosz Paprockiposiadał1.580.000 akcjiClean&Carbon Energy S.A. stanowiących 4,61% kapitału zakładowego Clean&Carbon Energy S.A., które dawały 1.580.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A..
Według stanu na dzień 16 września 2021 roku tj. przekazywania niniejszego zawiadomienia akcje w posiadaniu Pana Bartosza Paprockiego dają mu 4.780.000głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 13,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., oraz 13,94% kapitału zakładowego emitenta. Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty