Trwa ładowanie...
bELyIoZh
Notowania

PFG Zawarcie przez spółkę zależną umowy istotnej wartości na realizację dostaw elementów prefabrykowanych

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 16 września 2021 r. pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta Prefa-Bud Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka zależna") a Akropol Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu ("Inwestor") doszło do zawarcia umowy istotnej wartości w zakresie wykonania oraz realizacji przez Spółkę zależną dostaw elementów prefabrykowanych. Przedmiot zawartej umowy obejmuje wykonanie, dostawę i montaż przez Spółkę zależną różnego rodzaju elementów prefabrykowanych na potrzeby projektu inwestycyjnego realizowanego przez Inwestora na terenie Poznania.
Wynagrodzenie Spółki zależnej z tytułu realizacji przedmiotu umowy określone zostało na kwotę 1.831.800,00 zł netto (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych) netto, które płatne będzie w miesięcznych transzach, w kwotach proporcjonalnych do zakresu prac przewidzianych w harmonogramie. Umowa przewiduje dodatkowo możliwość zmiany wynagrodzenia Spółki zależnej w przypadku zmian zapotrzebowania u Zamawiającego. Umowa będzie realizowana w terminie od 17 września 2021 r. do 30 marca 2022 r. W kontekście zawartej umowy należy zaznaczyć, iż jest to kolejna znacząca umowa zawarta przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta z Inwestorem, o poprzednich Emitent informował w treści raportów bieżących ESPI nr 41/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz ESPI nr 38/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Otrzymanie kolejnego zlecenia wskazuje na właściwe rozumienie potrzeb Inwestora przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta i daje perspektywy na kontynuację współpracy nawiązanej z Inwestorem w przyszłości. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bELyIoZP