Trwa ładowanie...
bEUtNlSJ
Notowania

PFG Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej Osiedle Między Jeziorami Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) zawiadamia, iż w dniu 5 października 2021 r. powziął informację, iż 24 września 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydał postanowienie w przedmiocie wpisu zastawu rejestrowego na posiadanych przez Emitenta 95 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu) udziałach spółki Osiedle Między Jeziorami Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna) reprezentujących 95% udziału w kapitale zakładowym oraz 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Łączna wartość nominalna udziałów Emitenta w Spółce zależnej, objętych zastawem rejestrowym, wynosi 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy). Zastawcą przedmiotowego zastawu jest Emitent, natomiast zastawnikiem jest osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem (dalej: Zastawnik).
Najwyższa suma zabezpieczenia, wynikająca z ustanowionego zastawu rejestrowego, określona została na kwotę 2.760.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). Zastaw rejestrowy ustanowiony został w celu zabezpieczenia pożyczki na kwotę 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych zero groszy) udzielonej przez Zastawnika dla Osiedle Między Jeziorami Sp. z o. o., spółki zależnej od Emitenta, o której Emitent informował w raporcie ESPI nr 45/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. Uregulowanie pożyczki nastąpić ma 16 sierpnia 2022 r., co spowoduje wygaśnięcie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki zależnej Osiedle Między Jeziorami Sp. z o. o. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bEUtNlTr