Trwa ładowanie...
bFfjahCd
Notowania

PFG Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji Perła Łazarza wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ( „Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 listopada 2021 r., pomiędzy spółką zależną Prefa Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Generalny Wykonawca, GW) a spółką zależną Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Inwestor) doszło do zawarcia umowy znaczącej wartości, która dotyczyła zlecenia Generalnemu Wykonawcy realizacji usług w zakresie generalnego wykonawstwa wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej wykonawczej dla inwestycji Perła Łazarza. Zadanie polegać ma na rewitalizacji kamienicy zlokalizowanej na nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu, przy ul. Matejki 40-41/ ul. Niegolewskich 18, obręb ewidencyjny: Łazarz, ark. 30, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 135/2, oraz sporządzenie projektów wykonawczych.
Wartość wynagrodzenia GW z tytułu realizacji przedmiotu umowy określona została na kwotę 28.268.880,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) netto za realizację przewidzianych robót budowlanych oraz 504.000,00 zł (słownie: pięćset cztery tysiące) netto za projekt wykonawczy, tj. łącznie 28.772.880,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) netto. Zarówno w Prefa Construction Sp. z o.o., jak i w spółce Inwestycje Mieszkaniowe Emitent posiada 95,00% udziału w kapitale zakładowym oraz 95,00% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. O nabyciu nieruchomości przez spółkę zależną Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o. o. Emitent informował w Raporcie Bieżącym ESPI 9/21 w dniu 26 marca 2021 roku. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bFfjahCL