Trwa ładowanie...
bFfDxzGt
Notowania

PFG Zmiana programu emisji obligacji

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 8 listopada 2021 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany Programu Emisji Obligacji (dalej: Program), o którego ustanowieniu Spółka informowała 4 lutego 2021 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2021. Zmiana polega na zwiększeniu z 20.000.000,00 PLN do 50.000.000,00 PLN łącznej wartości, do której Spółka może dokonywać emisji obligacji.
Obligacje emitowane w ramach Programu charakteryzować będą się okresem zapadalności określonym w przedziale 12-36 miesięcy od dnia emisji, stawką oprocentowania na rynkowym poziomie oraz kwartalną wypłatą odsetek. Szczegółowe parametry emisji papierów wartościowych określone zostaną w uchwałach Zarządu Emitenta dotyczących emisji kolejnych serii po dokonaniu analizy uwarunkowań rynkowych na dzień podjęcia decyzji o emisji oraz będą przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie realizacji Programu Spółka współpracować będzie z jedną, lub kilkoma instytucjami finansowymi, które na zlecenie Emitenta koordynować będą proces oferty i emisji obligacji. Celem Programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania, optymalizacja kosztów oraz rozwój działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż informacje dotyczące poszczególnych, wyemitowanych serii obligacji zostaną przekazane przez Spółkę w raporcie kwartalnym. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bFfDxzHb