Trwa ładowanie...
bFfDzzyt
Notowania

PFG Rejestracja w KRS spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 listopada 2021 r. powziął informację o rejestracji w KRS w dniu 10 listopada 2021 r. spółki Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), w której Emitent objął 95 udziałów o łącznej wartości 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiących 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników (dalej: Spółka zależna). W związku z objęciem przez Emitenta większościowego udziału w powyższym podmiocie, uzyskał on status spółki zależnej od Emitenta i włączony zostanie do struktur Grupy Kapitałowej Prefa Group, a także będzie podlegać konsolidacji w skonsolidowanych danych finansowych prezentowanych przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych. W skład pierwszego Zarządu Spółki zależne,j jako prezes zarządu, został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta.
Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. to spółka celowa przeznaczona pod zakup gruntu, na którym realizowana będzie inwestycja deweloperska, polegająca na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Dąbrowa pod Poznaniem. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bFfDzzzb