Trwa ładowanie...
bFgknEjV
Notowania

PFG Podpisanie umowy poręczenia przez spółkę zależną Osada za Lasem Sp. z o. o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: „Emitent” albo „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 grudnia 2021 r. otrzymał informację o podpisaniu umowy poręczenia (dalej: „Umowa”) pomiędzy spółka zależną Osada za Lasem Sp. z o.o. (dalej: „Osada za Lasem” albo „Poręczyciel”) a podmiotem prawnym, niepowiązanym z Emitentem (dalej: „Wierzyciel” albo „Pożyczkodawca”) do umowy pożyczki (dalej: „Pożyczka”) zawartej w dniu 2 grudnia 2021 r. pomiędzy Wierzycielem a Jakubem Suchankiem prowadzącym działalność pod firmą Germainvest Jakub Suchanek (dalej: „Pożyczkobiorca”). Kwota pożyczki wynosi 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100). Pan Jakub Suchanek pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz Osady za Lasem.
Poprzez podpisanie umowy poręczenia Poręczyciel zobowiązał się do złożenia wobec Wierzyciela w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Spłata zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki nastąpi poprzez przekazanie wszelkich środków pieniężnych, które Poręczyciel uzyska z tytułu sprzedaży przez niego każdej z nieruchomości, których wykaz stanowi załącznik do umowy pożyczki z dnia 2 grudnia 2021 r., na rachunek bankowy Wierzyciela. Zarząd Emitenta wskazuje, że celem udzielenia pożyczki jest rozwój grupy kapitałowej do której należy Poręczyciel. Zawarta pożyczka służy przyśpieszeniu monetyzacji środków wynikających ze sprzedawanych nieruchomości w celu ich efektywniejszego wykorzystania, co z kolei związane jest z dynamicznym rozwojem grupy kapitałowej. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bFgknEkD