Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 14.01.2022 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 04 stycznia 2022 r. otrzymał od Akcjonariusza – Projbud Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (dalej: Akcjonariusz), będącego akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki - projekt uchwały w sprawie objętej pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 stycznia 2022 r., dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały zakłada zmianę dnia prawa poboru akcji serii C na dzień 21 stycznia 2022 r.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały. Spółka udostępnia wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2022 r. na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia pod adresem https://prefagroup.pl/walne-zgromadzenie.

Załączniki

Inne komunikaty