Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego w spółce zależnej Apartamenty nad Wartą Etap III sp. z o.o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu EBI z dnia 14 stycznia 2022 r. dotyczącego treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2022 r. powziął informację o dokonaniu wpisu zastawu rejestrowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów na 33 udziałach przysługujących Emitentowi jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS 0000928494) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na rzecz podmiotu prawnego niepowiązanego z Emitentem (dalej: Zastawnik).
Zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego wyraziło Uchwałą nr 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartych umów oraz istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty