Trwa ładowanie...
Notowania

CCE Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean & Carbon Energy S.A.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 21 marca 2022 roku otrzymał od Pani Haliny Paszyńskiej zawiadomienie o zbyciu w dniu 16 marca 2022 roku 1.600.000 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A. dających 4,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. oraz 4,67% kapitału Spółki. Przed zbyciem akcji Pani Halina Paszyńska posiadała 4.800.000 akcji Clean&Carbon Energy S.A. stanowiących 14,00% kapitału zakładowego Clean&Carbon Energy S.A., które dawały jej 4.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A..
Według stanu na dzień 21 marca 2022 roku tj. przekazywania niniejszego zawiadomienia akcje w posiadaniu Pani Haliny Paszyńskiej dają jej 3.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 9,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., oraz 9,33% kapitału zakładowego emitenta. Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty