Trwa ładowanie...
Notowania

CCE Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean & Carbon Energy S.A.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 21 marca 2022 roku otrzymał od Spółki Bio-Kasz sp. z o.o. zawiadomienie o nabyciu w dniu 16 marca 2022 roku 1.800.000 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A. dających 5,25 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. oraz 5,25 % kapitału Spółki. Przed nabyciem akcji Spółka Bio-Kasz sp. z o.o. posiadała 6.200.000 akcji Clean&Carbon Energy S.A. stanowiących 18,09 % kapitału zakładowego Clean&Carbon Energy S.A., które dawały 6.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A..
Według stanu na dzień 21 marca 2022 roku tj. przekazywania niniejszego zawiadomienia akcje w posiadaniu Spółki Bio-Kasz SP. z o.o. dają jej 8.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 23,34 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., oraz 23,34 % kapitału zakładowego emitenta. Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty