Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Nowa Dąbrowa sp. z o.o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 04 maja 2022 r. powziął informację o dokonaniu w dniach 22 kwietnia 2022 r. oraz 25 kwietnia 2022 r. rozpoznania spraw przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i wydaniu postanowień dotyczących wpisów:
1)zastawu rejestrowego na posiadanych przez Emitenta 50 udziałach spółki Nowa Dąbrowa sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu („Spółka zależna”) reprezentujących 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zależnej. Łączna wartość nominalna udziałów Emitenta w Spółce zależnej objętych zastawem rejestrowym wynosi 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Zastawcą przedmiotowego zastawu jest Emitent, natomiast zastawnikiem osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem ("Zastawnik"). Najwyższa suma zabezpieczenia wynikająca z ustanowionego zastawu rejestrowego określona została na kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych). 2)zastawu rejestrowego na posiadanych przez Projbud Deweloper Sp. z o.o. 5 udziałach spółki Nowa Dąbrowa sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu („Spółka zależna”) reprezentujących 5% udziału w kapitale zakładowym oraz 5% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zależnej. Łączna wartość nominalna udziałów Emitenta w Spółce zależnej objętych zastawem rejestrowym wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Zastawcą przedmiotowego zastawu jest Projbud Deweloper Sp. z o.o., natomiast zastawnikiem osoba prawna niepowiązana z Emitentem ("Zastawnik"). Najwyższa suma zabezpieczenia wynikająca z ustanowionego zastawu rejestrowego określona została na kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych). Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty