Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Rejestracja podmiotu zależnego w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: „Emitent” albo „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 maja 2022 r. powziął informację o rejestracji w KRS nowej spółki zależnej. Ze względu na objęcie przez Spółkę udziałów stanowiących większościowy udział w kapitale zakładowym tego podmiotu uzyska on status spółki zależnej od Emitenta. W skład Zarządu Spółki zależnej jako Prezes Zarządu został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie będący Prezesem Zarządu Emitenta. Podmiot, który został włączony do Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. to Wolne Tory sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w której Emitent objął 95 udziałów o łącznej wartości 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) stanowiących 95% udziału w kapitale zakładowym oraz 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Celem zawiązania spółki jest perspektywa zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty