Trwa ładowanie...
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
27.05.2022, 16:23

ATA Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu ESPI RB 8/2022 z dnia 26 maja 2022 roku, informuje o tym, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu 27 maja 2022 roku uchwałę w sprawie oceny rekomendacji Zarządu z dnia 26 maja 2022 roku dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. Na mocy podjętej uchwały, wniosek Zarządu co do przeznaczenia całości zysku netto osiągniętego przez ATC Cargo S.A. w 2021 roku w wysokości 20.591.798,57 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 57/100) na kapitał rezerwowy Spółki został oceniony przez Radę Nadzorczą pozytywnie.
Ostateczną decyzję w zakresie podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty