Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie istotnej umowy pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ( „Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09 czerwca 2022 r., pomiędzy spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej tj. Prefa Construction Sp. z o.o. (dalej: Generalny Wykonawca, GW) oraz Nowa Dąbrowa Sp. o.o. (dalej: „Inwestor”) została podpisana umowa znacznej wartości (dalej: Umowa).
Umowa dotyczy zlecenia Generalnemu Wykonawcy wykonania projektu wykonawczego w zakresie konstrukcyjnym, wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wod-kan C.O. oraz robót polegających na wykonaniu zadań inwestycyjnych związanych z budową: dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, budową dróg wewnętrznych, włączenia komunikacyjnego oraz parkingów. Inwestycja będzie miała miejsce na nieruchomościach położonych w województwie wielkopolskim, w Dąbrowie, gmina Dopiewo, stanowiących działki gruntu nr ew. 385/1; 386/1. Zakończenie realizacji Inwestycji nastąpi z chwilą dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Termin realizacji całości przedmiotu Umowy został wyznaczony na 31 maja 2024 roku, natomiast poszczególne etapy realizowane będą w terminach określonych w harmonogramie. Za należyte i terminowe wykonanie całości przedmiotu Umowy, Generalnemu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 1) projekt wykonawczy: 131.696,60 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 60/100) netto. 2) roboty budowlane: 11.022.213,86 zł (słownie: jedenaście milionów dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzynaście złotych i 86/100) netto. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty