Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Osada za Lasem 4 sp. z o.o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI z dnia 27 maja 2022 r. dotyczącego zawarcia umowy pożyczki pomiędzy Emitentem (Zastawca) a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (Zastawnik), informuje o powzięciu informacji o dokonaniu w dniu 27 lipca 2022 roku wpisu zastawu rejestrowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów na 95 udziałach spółki pod firmą: Osada za Lasem 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) na rzecz Zastawnika.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartych umów oraz istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty