Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 2 września 2022 r. zawarta została umowa pożyczki (dalej: Umowa) pomiędzy Emitentem (dalej: Pożyczkobiorca) oraz podmiotem fizycznym niepowiązanym z Emitentem ("Pożyczkodawca").
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczki w kwocie 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na okres 10 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2023 r. W związku z zawartą Umową ustanowione zostało zabezpieczenie, jakim jest hipoteka umowna łączna do sumy 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) na nieruchomościach zapisanych w KW PO2P/00287693/0 oraz PO2P/00077281/4. Dodatkowym zabezpieczeniem jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Pożyczkobiorcę w trybie art. 777 par.1 pkt 4 i 5 k.p.c. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów z Grupy, znaczącą wartość pożyczki, jaka udzielona zostanie w wykonaniu założeń zawartej Umowy, jej zabezpieczeń oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty