Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Informacja o wysokości złożonych zapisów oraz podjęcie uchwały Zarządu o przydziale Akcji Serii C

Zarząd spółki PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu w związku z zakończeniem w dniu 31 sierpnia 2022 r. przyjmowania zapisów w ramach oferty publicznej od 3 (słownie: trzy) do 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii C”), emitowanych w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 1 i § 2 pkt 2). K.s.h. niniejszym przekazuje informacje o wysokości złożonych zapisów oraz o przydziale Akcji Serii C.
Liczba akcji, na które złożono zapis w ramach Zapisu Podstawowego: 3.733.705 Liczba akcji, na które złożono zapis w ramach Zapisu Dodatkowego: 839.985 Łączna liczba akcji, na które złożono zapis w ramach Zapisu Podstawowego i Zapisu Dodatkowego: 4.573.690 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) Akcji Serii C. W związku z powyższym stopa redukcji w Zapisie Dodatkowym, rozumiana jako stosunek nadwyżki sumy zapisów na Akcje serii C złożonych w Zapisie Dodatkowym nad maksymalną liczbą oferowanych Akcji serii C przewidzianych w Zapisie Dodatkowym, wyniosła 98,06 proc. Ogólna stopa redukcji, rozumiana jako stosunek nadwyżki sumy wszystkich zapisów na Akcje serii C złożonych w Zapisie Podstawowym oraz Zapisie Dodatkowym nad maksymalną liczbą oferowanych Akcji serii C, wyniosła 18 proc. W związku z zakończeniem subskrypcji, w dniu 14 września 2022 roku Emitent dokonał przydziału 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C. Należycie opłaconych i subskrybowanych zostało 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C.

Inne komunikaty