Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Korekta numeracji raportu ESPI 87/2022 Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") niniejszym koryguje omyłkę techniczną w numeracji raportu ESPI z dnia 24 października 2022 r. o tytule: Zawarcie umowy pożyczki.
Było: Raport z dnia 24 października 2022 roku o numerze 87/2022 Winno być: Raport z dnia 24 października 2022 roku o numerze 88/2022 Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian i zostaje ponownie wykazana poniżej: Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 24 października 2022 r. zawarta została umowa pożyczki (dalej: „Umowa”) pomiędzy Emitentem (dalej: „Pożyczkobiorca”), a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem ("Pożyczkodawca") oraz spółkami zależnymi od Emitenta: Inwestycje Mieszkaniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Dłużnikiem Rzeczowym 1) i Nowa Dąbrowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Dłużnikiem Rzeczowym 2). Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczki w kwocie 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100). Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu kapitału pożyczki wraz z należnymi odsetkami w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z wykonania Umowy Pożyczkobiorca doprowadzi do ustanowienia na mocy odrębnego oświadczenia hipotek umownych do kwoty 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) każda na prawie własności nieruchomości: 1. zabudowanej położonej w Poznaniu oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 135/2 o łącznej powierzchni 0,1225 ha, stanowiącej własność Dłużnika Rzeczowego 1, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem: PO1P/00001026/9, oraz doprowadzi do złożenia przez Dłużnika Rzeczowego 1 oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6) w zw. z art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego w dniu zawarcia Umowy na rzecz Pożyczkodawcy do kwoty 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), umożliwiając Pożyczkodawcy prowadzenie egzekucji z ww. nieruchomości, 2. nieruchomości położonej w Dąbrowie oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 386/6, 385/30, 386/11 i 386/12 o łącznej powierzchni 0,9878 ha, stanowiącej własność Dłużnika Rzeczowego 2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem: PO1P/00335795/0, oraz doprowadzi do złożenia przez Dłużnika Rzeczowego 2 oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6) w zw. z art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego w dniu zawarcia Umowy na rzecz Pożyczkodawcy do kwoty 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), umożliwiając Pożyczkodawcy prowadzenie egzekucji z ww. nieruchomości. Pożyczkobiorca złoży dodatkowo oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego na rzecz Pożyczkodawcy do kwoty 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), umożliwiając Pożyczkodawcy prowadzenie egzekucji z całego jego majątku. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów z Grupy, znaczącą wartość pożyczki, jaka udzielona zostanie w wykonaniu założeń zawartej Umowy, jej zabezpieczeń oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty