Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

Zarząd Spółki PREFA Group SA z siedzibą w Luboniu (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w oparciu o upoważnienie do ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii D udzielone w §4 pkt 1. lit. e) uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D w całości, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, zgodnie z § 1 ust. 8 ww. uchwały, niniejszym postanawia ustalić cenę emisyjną jednej akcji serii D na kwotę 15,00 złotych (słownie: piętnaście złotych).
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się wyceny instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty