Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MRG Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 roku doszło do zawarcia przez Emitenta umowy o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect z NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa”).
Zgodnie z jej postanowieniami Umowa wchodzi w życie w dniu 21 grudnia 2022 roku. Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta. Po upływie okresu 24 miesięcy Umowa przekształci się w umowę zawartą na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Inne komunikaty