Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MRG Powzięcie informacji o stwierdzeniu nieważności uchwały emisyjnej

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 22 marca 2024 r. zapoznał się z treścią postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod sygn. WA.XII NS-REJ.KRS/038009/23/209 z dnia 20 września 2023 r. (“Postanowienie”), działającego z urzędu, w przedmiocie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców informacji o 235.626.183 akcjach serii Ł Spółki i odpowiedniej zmianie ujawnionego kapitału zakładowego Spółki z 16.456.490,72 zł na 7.031.443,40 zł.
W uzasadnieniu Postanowienia wskazano, iż powyższe nastąpiło z powodu wpłynięcia do akt rejestrowych prawomocnego wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego w sprawie o sygnaturze akt XX GC 782/20 (“Wyrok”) stwierdzającego nieważność uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2020 r., stanowiących podstawę wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Zarząd podkreśla, iż nie jest w posiadaniu Wyroku, nie miał świadomości jego istnienia i rozpoczął działania mające na celu potwierdzenie stanu faktycznego wskazanego w Postanowieniu, co ma bardzo istotne znaczenie zarówno dla interesu Spółki, jak i wszystkich akcjonariuszy, a w szczególności posiadaczy akcji serii Ł. Mając na uwadze istniejącą niepewność oraz możliwość rejestracji na najbliższym Zgromadzeniu przez wszystkich akcjonariuszy zdematerializowanych akcji, Zarząd zamierza odwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 kwietnia 2024 r.

Inne komunikaty