Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MRG Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki przez Wierzyciela

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (“Rozporządzenie MAR”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść opóźnionej informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione w dniu 20 grudnia 2023 r.
Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona: „Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 20 grudnia 2023 r. powziął informację o złożeniu przez wierzyciela Spółki, w dniu 14 lipca 2023 r., do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Powodem złożenia wniosku było istniejące wymagalne zadłużenie Spółki względem wierzyciela. Postanowieniem z dnia 16 listopada 2023 r. Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w osobie Pana Dariusza Brzezińskiego.” Powody opóźnienia publikacji informacji poufnej: W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej informacji spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 tego rozporządzenia wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z 13 kwietnia 2022 r. dotyczących Rozporządzenia MAR. Zarząd wskazuje, iż podjęta decyzja o opóźnieniu informacji poufnej miała na celu analizę sytuacji prawnej w jakiej znalazła się Spółka i przygotowanie odpowiednich działań naprawczych, co nastąpiło w dniu 16 stycznia 2024 r., poprzez złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Niezwłoczne ujawnienie tej informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki, wpływając negatywnie na prawidłową ocenę możliwości dalszego funkcjonowania Spółki. W ocenie Zarządu, nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia niniejszej informacji poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną. Zarząd wskazuje, iż podjął niezbędne działania do zachowania w poufności tej informacji poufnej, aż do momentu podania jej do publicznej wiadomości. Ujawnienie niniejszej informacji poufnej spowodowane jest wygaśnięciem przesłanki wskazującej na możliwość naruszenia prawnie uzasadnionego interesu Spółki, z uwagi na złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego (Raport ESPI nr 1/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.).

Inne komunikaty