Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
28.12.2022, 15:47

RFK Otrzymanie przez Emitenta ceny emisyjnej za obligacje w ramach pomocy publicznej na rzecz Emitenta.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 27/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku, informującego o wydaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”) działającą w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki, w dniu 9 lipca 2021 roku, w sprawie znak BZR.7701.86.2020, decyzji o udzieleniu Emitentowi pomocy na restrukturyzację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców („Decyzja”), którą to Decyzją uwzględniono wniosek Emitenta w całości, (ii) numer 89/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku, informującego o wydaniu w dniu 21 grudnia 2022 roku przez ARP działającą w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji zmieniającej Decyzję, jak również (iii) numer 90/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku, informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem, ARP oraz TRIGON Domem Maklerskim S.A. („TRIGON”) umowy wykonawczej do Decyzji w przedmiocie emisji obligacji, które mają zostać objęte przez Skarb Państwa – Ministra Rozwoju i Technologii, w którego imieniu i na rzecz działa ARP, jako forma, w której ma zostać udzielona pomoc na restrukturyzację na podstawie Decyzji („Obligacje” i „Umowa Wykonawcza”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 28 grudnia 2022 roku Emitent otrzymał od ARP działającej w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki, w wykonaniu Decyzji i Umowy Wykonawczej, cenę emisyjną za Obligacje tj. kwotę 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych).
Emitent poinformuje o emisji Obligacji - w wykonaniu Decyzji i Umowy Wykonawczej - w formie odrębnego raportu bieżącego, niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia emisji Obligacji od TRIGON.

Inne komunikaty