Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zamiana udziałów w spółkach zależnych

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również „Spółka” lub Emitent”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 r. została zawarta umowa zamiany udziałów (dalej również: „Umowa”) spółki Apartamenty nad Wartą etap III (dalej: „spółka zależna, ANWIII”) oraz spółki Apartamenty nad Wartą etap II (dalej: „spółka zależna, ANWII”). Umowa została podpisana pomiędzy Emitentem a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (dalej: Nabywca). Prefa Group S.A. przenosi własność 33 Udziałów ANWIII na rzecz Nabywcy w zamian za przeniesienie własności 33 Udziałów ANWII przez podmiot trzeci niepowiązany z Emitentem na rzecz Prefa Group S.A., jednocześnie podmiot trzeci niepowiązany z Emitentem przenosi własność 33 Udziałów ANWII na rzecz Prefa Group S.A. w zamian za przeniesienie własności 33 Udziałów ANWIII przez Prefa Group S.A. na rzecz podmiotu trzeciego niepowiązanego z Emitentem, co stanowiło częściowe wykonanie umowy przedwstępnej z dnia 19 stycznia 2023 r.
Celem transakcji jest zamiana udziałów w ten sposób, że Emitent nabędzie 33 udziały ANWII w zamian za przeniesienie na Nabywce własności 67 udziałów ANWIII, które będą w posiadaniu Emitenta na warunkach określonych w Umowie Przedwstępnej z dnia 19 stycznia 2023 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty