Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Podpisanie znaczących umów pożyczek

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", " Pożyczkobiorca") niniejszym informuje, iż w dniu 30 stycznia 2023 roku pomiędzy Emitentem a podmiotami prawnymi niepowiązanymi z Emitentem ("Pożyczkodawca1", „Pożyczkodawca2”) zostały zawarte dwie umowy pożyczki o łącznej wartości 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony złotych 00/100)
Przedmiotem Umowy1 jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). Zabezpieczeniem spłaty wszelkich wierzytelności pieniężnych przysługujących Pożyczkodawcy1 wynikających z umowy, będzie zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100), ustanowiony na 34 udziałach spółki pod firmą Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Pożyczkobiorcę w trybie art. 777 § 1 pkt 4 oraz art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w dniu podpisania Umowy oraz poręczenie złożone przez Jakuba Jana Suchanka oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 oraz art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w dniu podpisania Umowy1. Pożyczkobiorca1 zobowiązuje się zwrócić pożyczkę do dnia 30 stycznia 2024 r. Przedmiotem Umowy2 jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). Zabezpieczeniem spłaty wszelkich wierzytelności pieniężnych przysługujących Pożyczkodawcy wynikających z umowy będzie zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100), ustanowiony na 34 udziałach spółki pod firmą Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Pożyczkobiorcę w trybie art. 777 § 1 pkt 4 oraz art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, poręczenie złożone przez Jakuba Jana Suchanka oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 oraz art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w dniu podpisania Umowy2. Pożyczkobiorca2 zobowiązuje się zwrócić pożyczkę do dnia 30 stycznia 2024 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości, z uwagi na realizację modelu zrównoważonego skalowania przestrzeni produkcyjnej i deweloperskiej, komplementarnego ze strategią grupy kapitałowej Emitenta, opartej o dostarczenie pełnego łańcucha dostaw wytworzenia lokali mieszkalnych.

Inne komunikaty